Jazykové zkoušky a kurzy

Zkoušky Cambridge FCE – First Certificate in English (B2 First)

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., pořádá přípravu na zkoušku FCE. Zkoušky se konají ve zkouškových a registračních centrech BRITISH COUNCIL.

B2 First neboli First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

Zkouška B2 First je vhodná pro uchazeče, kteří mají za sebou přibližně 500 až 600 hodin studia. Přípravou na zkoušku FCE uchazeč dosáhne úrovně, která mu umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat přípravný kurz na vysokou školu vyučovaný v angličtině.

Obsah zkoušky:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den se zkouší čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

Informace o cenách a termínech zkoušek naleznete >> zde <<.

Státní jazyková zkouška základní

Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., pořádá základní SJZ v jarním termínu, a je možno se k ní přihlásit během února a března.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 10. dubna.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte v kanceláři školy.

Cena základní SJZ je 3.500,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 500,- Kč.

Přihláška ke zkoušce je ke stažení >> zde <<.

Obsah základní SJZ je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice.
Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje:

 • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 700–1000 slov
 • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov
 • stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35-40 minut
 • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce
  pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
  Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 15–20 minut a ve které se u kandidáta ověřuje:

 • schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
 • dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, některé z nejvýznamnějších osobností, zejména kulturního života).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu základní SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 500,- Kč.

Státní jazyková zkouška všeobecná

Zkouška na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Obchodní akademie, Střední pedagogická škola, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s. r. o., pořádá všeobecnou SJZ v jarním termínu a je možno se k ní přihlásit během února a března.

Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 10. dubna.

Termíny SJZ jsou jednotné a platné pro celou Českou republiku. O plánovaných termínech konání SJZ jednotlivých jazyků se informujte v kanceláři školy.

Cena všeobecné SJZ je 4.200,- Kč. Jestliže kandidát není v písemné části SJZ úspěšný, a není proto pozván k ústní části SJZ, vrací se mu 600,- Kč.

Přihláška ke zkoušce je ke stažení >> zde <<.

Při přihlášce na zkoušku uchazeč předloží seznam vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.

Obsah všeobecné SJZ je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění  v dané jazykové oblasti a v České republice.

Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost přibližně 4000 lexikálních jednotek.

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje: 

 • stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu asi 1200–1400 slov
 • dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov
 • stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut
 • schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce.
  pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin.
  Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Nejdříve za 14 dní po úspěšně napsané písemné části následuje ústní část zkoušky, která trvá 25–30 minut a ve které se u kandidáta ověřuje: 

 • schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných tématech
 • znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce
 • dovednost plynně a správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů:

Rodina, společenský styk. Bydlení, město (místo), v němž žijeme. Práce a zaměstnání. Volný čas a jeho organizace. Příroda, ekologické problémy. Cestování. Oblékání. Péče o zdraví. Umění, věda a technika. Vzdělávání. ČR a země příslušné jazykové oblasti (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky, zvyky a konvence, problémy každodenního života, nejvýznamnější historické etapy a události, hlavní představitelé umění, vědy a techniky, významné aktuální informace z kulturního a společenského života ČR a zemí příslušného jazyka, vzájemné vztahy ČR s těmito zeměmi).

Uchazeči, který u ústní SJZ nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu všeobecné SJZ, pokud uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní zkoušky je 600,- Kč.